Corporate Governance

Bestyrelse og direktion har til stadighed fokus på, at selskabet har tilstrækkelige politikker og proce­durer til at sikre såvel en god virksomhedsledelse som en høj forretningsetik, og herunder på bedste vis at tilgodese ansvaret for at give de mest korrekte og komplette oplysninger i virksomhedens løbende rapportering over for aktionærer og øvrige interessenter.

Selskabet har en todelt ledelsesstruktur som består af bestyrelsen og selskabets direktør. Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for selskabets udvikling og drift og påser, at direktørens beslutninger og dispositioner ligger inden for disse rammer. Bestyrelsen består aktuelt af 3 medlemmer med særlig erfaring inden for ledelse, drift af ejendomme og økonomi. På baggrund af selskabets beskedne kompleksitet og bestyrelsesmedlemmernes teoretiske og praktiske baggrund, har bestyrelsen ikke vurderet det relevant at nedsætte et egentligt revisionsudvalg, hvorfor disse opgaver varetages af den samlede bestyrelse.

Selskabet følger ikke alle anbefalinger fra 'Komitéen for god selskabsledelse' om god selskabsledelse, idet bestyrelsen skønner, at visse forhold ikke har væsentlig indflydelse på vurderingen af selskabet og ledelsen.

Se selskabets Lovpligtige redegørelser for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b, her: